Regulamin

Informacje o przedsiębiorcy.

  1. Sklep internetowy, dostępny pod adresem  www.damani.pl  (zwany również: Sklepem), jest własnością FA CLUB Dawid Oszek, z siedzibą w Łaziskach Górnych, przy ul. Ogrodowej 95 , NIP: 635-166-75-37  REGON: 365431964, Kontakt: kontakt@damani.pl , Tel. : 790 602 720

Postanowienia ogólne.

  1. Sklep umożliwia dokonywanie zakupów za pośrednictwem Internetu.
  2. W celu korzystania ze sklepu internetowego Użytkownik powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp  do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, z dostępem do Internetu.
  3. Sklep dokłada starań, aby korzystanie z serwisu było możliwe dla użytkowników Internetu z użyciem wszystkich popularnych przeglądarek internetowych, systemów operacyjnych, typów urządzeń oraz typów połączeń internetowych. Minimalne wymagania techniczne umożliwiające korzystanie ze strony internetowej Sklepu to przeglądarka internetowa w wersji co najmniej Internet Explorer 8 lub Chrome 16 lub Firefox 10 lub Opera 11 lub Safari 5 lub nowszych, z włączoną obsługą języka Java script, akceptująca pliki typu „cookies” oraz łącze internetowe o przepustowości co najmniej 256 kbit/s. Strona internetowa Sklepu jest zoptymalizowana dla minimalnej rozdzielczości ekranu 1024×768 pixeli.
  4. Zakazanym jest dostarczenie przez Klienta treści o charakterze bezprawnym oraz wykorzystywanie przez Klienta Sklepu, strony internetowej lub usług nieodpłatnych świadczonych przez Sklep, w sposób sprzeczny z obowiązującym prawem, dobrymi obyczajami, naruszający dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy Sklepu.
  5. Z uwagi na publiczny charakter sieci Internet oraz korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną, Sklep zwraca uwagę na zagrożenia związane z możliwością pozyskiwania i modyfikowania danych Użytkowników przez osoby nieuprawnione, dlatego też Użytkownicy winni stosować właściwe środki techniczne, które minimalizują wskazane wyżej zagrożenia. W szczególności powinni oni stosować programy antywirusowe i chroniące tożsamość korzystających z sieci Internet.
  6. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za niemożliwość lub utrudnienia w korzystaniu ze Sklepu Internetowego, wynikające z przyczyn leżących po stronie Klienta, w szczególności za utratę przez Klienta lub wejście w posiadanie przez osoby trzecie (niezależnie od sposobu) jego Hasła. Sklep odpowiada jednak, jeśli utrata przez Klienta lub wejście w posiadanie przez osoby trzecie jego Hasła nastąpiło z przyczyn zawinionych przez Sklep lub przyczyn, za które Sklep ponosi odpowiedzialność.
  7. Sklep nie ponosi odpowiedzialności z tytułu szkód spowodowanych działaniami lub zaniechaniami Klientów, w szczególności za korzystanie przez nich ze Sklepu Internetowego w sposób niezgodny z obowiązującymi przepisami prawa lub Regulaminem.
  8. Treść niniejszego regulaminu dostępna jest pod adresem internetowym www.damani.pl
  9. Wszystkie produkty oferowane przez Sklep są nowe i oryginalne, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.
  10. Wszelkie ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje zamieszczone na stronach Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, lecz są zaproszeniem do zawarcia umowy, z zastrzeżeniem pkt. III.4.
  11. Prezentowane na stronach Sklepu zdjęcia produktów mogą odbiegać kolorystycznie od rzeczywistych kolorów z uwagi na różną konfigurację sprzętu komputerowego Użytkowników. Nie wpływa to jednak na właściwość Produktów.
  12. Wszelkie prawa, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do nazwy Sklepu, jego domeny internetowej, Strony Internetowej Sklepu, a także do wzorców, formularzy, logotypów zamieszczanych na Stronie Internetowej Sklepu (za wyjątkiem logotypów i zdjęć prezentowanych na Stronie Internetowej Sklepu w celach prezentacji towarów, do których to prawa autorskie należą do podmiotów trzecich) należą do Sklepu, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z regulaminem oraz zgodą Sklepu wyrażoną na piśmie.

 Realizacja zamówienia.

  1. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę, przez cały rok. Zamówienia złożone w soboty oraz niedziele i święta rozpatrywane będą kolejnego dnia roboczego.
  2. Po wybraniu produktu/produktów do „Koszyka” klient może złożyć zamówienie poprzez wypełnienie formularza zamówienia, który zawiera Imię i Nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu, adres email oraz opcjonalnie adres do dostawy jeżeli jest inny niż adres zamieszkania. W przypadku składania zamówienia przez osobę nie będącą Konsumentem istnieje możliwość uzupełnienia danych niezbędnych do wystawienia faktury uproszczonej.
  3. Ponadto, Klient udziela zgody na przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji zamówienia zgodnie z ustawą o Ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 1182),
  4. Po przyjęciu zamówienia Sklep potwierdzi je pocztą elektroniczną. Potwierdzenie zamówienia, o którym mowa poczytuje się jako zawarcie umowy zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego.
  5. Wszystkie ceny podane w sklepie są cenami brutto (zawierają podatek VAT) wyrażone  w złotych polskich (PLN).
  6. Wiążąca dla stron transakcji jest cena widniejąca przy produkcie w momencie złożenia zamówienia przez klienta. Cena nie zawiera kosztów dostawy.
  7. Sklep wystawia fakturę bez VAT. W tym celu w formularzu zamówienia należy wpisać dokładne dane konieczne do poprawnego wystawienia dokumentu sprzedaży.
  8. Sklep może odmówić realizacji zamówienia w przypadku:
  1. błędnego lub częściowego wypełnienia formularza zamówienia;
  2. jeżeli we wskazanym czasie ( 7 dni roboczych) nie zostanie uiszczony przelew w należytej wysokości;
  1. Koszty przesyłki podawane są każdorazowo w „Koszyku”, a Klient informowany jest o ostatecznym koszcie zamówienia przed jego ostatecznym złożeniem.
  2. Zamówienia realizowane są na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
  3. Sklep zastrzega sobie prawo do wycofania niektórych produktów ze sprzedaży, zmiany cen produktów i usług, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych. Jednakże, wprowadzenie ww. zmian nie narusza praw nabytych. W przypadku wprowadzenia jakichkolwiek zmian, Sklep poinformuje o tym fakcie Klientów.

Płatność i dostawa

  1. Klient ma możliwość wyboru formy płatności:
  1. Za pobraniem przy odbiorze towaru;
  2. Przelewem na rachunek bankowy: 20105016341000009251885894
  1. Czas realizacji zamówienia zależy od dostępności towaru i wynosi od 2 dni roboczych do 10 dni roboczych.
  2. Sklep dostarcza przesyłki do Klienta za pośrednictwem firmy kurierskiej.
  3. Ceny i warunki dostawy towaru znajdują się w zakładce koszty dostawy.
  4. Sklep jest zobowiązany dostarczyć produkt będący przedmiotem Umowy sprzedaży bez wad.
  5. W przypadku nieobecności Klienta pod wskazanym przez niego adresem, podanym przy składaniu zamówienia jako adres Dostawy, pracownik Dostawcy pozostawi awizo lub podejmie próbę kontaktu telefonicznego celem ustalenia terminu, w którym Klient będzie obecny. W przypadku zwrotnego odesłania zamówionego Towaru do Sklepu przez Dostawcę, Sklep skontaktuje się z Klientem drogą elektroniczną lub telefonicznie, ustalając ponownie z Klientem termin i koszt Dostawy.

Odstąpienie od umowy

  1. Towar zakupiony w naszym Sklepie  można zwrócić w ciągu 14 dni od daty odbioru bez podania przyczyny*. Do zachowania powyższego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy listownie lub za pośrednictwem poczty e-mail.
  * dotyczy standardowej oferty sklepu. Zwrotom nie podlega towar oznaczony w sklepie www.damani.pl jako szyty “na zamówienie”.
  1. Osobie fizycznej nie będącej konsumentem oraz osobom prawnym co do zasady nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, chyba że strony postanowiły inaczej.
  2. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni licząc od dnia otrzymania przez Sklep oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
  3. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania produktu.
  4. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:
  1. świadczenie usług, jeżeli Sklep wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
  2. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sklep nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
  3. w której przedmiotem świadczenia jest Produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb i/lub produkt wykonany na zamówienie, oznaczony w sklepie jako produkt szyty “na zamówienie”;
  4. zawartej w drodze aukcji publicznej;
  5. dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
  1. Przyjmujemy towary zakupione wyłącznie w naszym sklepie (należy koniecznie dołączyć dowód zakupu, potwierdzenia dokonania płatności lub inny przewidziany przez prawo dowód zakupu),
  2. Zakupiony produkt należy zwrócić na adres  43-170 Łaziska Górne, ul. Ogrodowa 95.
  3. Zwracany przez Klienta produkt powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, nieużywany, w takim stanie w jakim trafił do klienta.
  4. Zwrot produktu następuje na koszt Klienta. Zwrot kwoty wynikającej z wartości produktów i kosztów ich wysyłki do Klienta, nastąpi w ciągu 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy. Przy czym zostanie zwrócony najtańszy zwykły sposób dostarczenia towaru dostępny w Sklepie. Zwrot pieniędzy nastąpi przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyrazi zgodę na inny sposoby zwrotu pieniędzy.
  5. Wzór formularza o odstąpieniu od umowy znajduje się w zakładce “do pobrania”.
  6. Sklep nie przyjmuje towaru przesłanego w formie przesyłek za pobraniem.
 1.  
 2. * dotyczy standardowej oferty sklepu. Zwrotom nie podlega towar oznaczony w sklepie www.damani.pl jako szyty “na zamówienie”.

               L. W przypadku nieodebrania przesyłki pobraniowej bez uprzedniego poinformowania sklepu o rezygnacji, z uwagi na zawartą i wiążącą obie strony umowę sprzedaży, klient zobowiązuje się  do zapłaty 200% opłaty za przesyłkę pobraniową wg cennika sklepu w obie strony (50,00zł) oraz przesłania drogą elektroniczną oświadczenia o odstąpieniu od umowy celem anulowania w/w zamówienia. W przypadku nieodebrania przesyłki pobraniowej, której zawartością jest produkt szyty na zamówienie, oznaczony  w sklepie jako produkt “szyty na zamówienie”, nie podlegający zwrotom , ze względu na wiążącą obie strony umowę sprzedaży i zgodnie z art. 535 kodeksu cywilnego sklep  wezwie klienta do wykonania umowy i zażąda zapłaty pełnej kwoty za zrealizowane zamówienie.

  1. Reklamacje

Każdy towar zakupiony w Sklepie objęty jest rękojmią sprzedawcy i podlega wymianie, jeśli:

  1. Posiada wady (Sklep jest zwolniony od odpowiedzialności z tytułu rękojmi, jeżeli Klient wiedział o wadzie w chwili zawarcia Umowy Sprzedaży).;
  2. Jest niezgodny z umową;
  3. Został uszkodzony podczas dostawy.
  1. Reklamowany produkt należy zwrócić na adres  43-170 Łaziska Górne, ul. Ogrodowa 95.
  2. Sklep ustosunkuje się do żądania Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na podany przez Klienta adres lub w inny podany przez niego sposób.

Jeżeli produkt ma wadę Klient może:

  1. Złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy sprzedaży, chyba że Sklep niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni produkt wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli produkt był już wymieniony lub naprawiany przez Sklep albo Sklep nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany produktu na wolny od wad lub usunięcia wad. Klient może zamiast zaproponowanego przez Sklep usunięcia wady żądać wymiany produktu na wolny od wad albo zamiast wymiany produktu żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sklep. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość produktu wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Klienta inny sposób zaspokojenia;
  2. Żądać wymiany produktu wadliwego na wolny od wad albo usunięcia wady. Sklep jest obowiązany wymienić produkt wadliwy na wolny od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta. Sklep może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Klienta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z Umową sprzedaży produktu wadliwego w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe lub w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z Umową sprzedaży wymagałoby nadmiernych kosztów. Koszty naprawy lub wymiany ponosi Sklep.
  1. Klient (zarówno Konsument  jak i nie Konsument), który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany dostarczyć rzecz wadliwą na adres Sklepu. W wypadku Klienta będącego Konsumentem koszt dostarczenia pokrywa Sklep.
  2. Sklep odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od wydania Towaru Klientowi. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę Towaru na wolny od wad przedawnia się z upływem roku, lecz termin ten nie może zakończyć się przed upływem terminu określonego w zdaniu pierwszym. W tym terminie Klient może odstąpić od Umowy sprzedaży lub złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny z powodu wady Towaru. Jeżeli Klient żądał wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia wady, termin do odstąpienia od Umowy sprzedaży lub złożenia oświadczenia o obniżeniu ceny rozpoczyna się z chwilą bezskutecznego upływu terminu do wymiany Towaru lub usunięcia wady.
  3. Jeśli Sklep nie odniesie się do reklamacji w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania, poczytuje  się, że reklamacja została uznana za zasadną.
  4. Dla osoby fizycznej nie będącej konsumentem lub dla osoby prawnej zastosowanie mają zapisy o rękojmi tj. pkt. 4 i dalsze niniejszego regulaminu oraz art. 556 i dalsze Kodeksu Cywilnego.
  5. Produkty sprzedawane przez Sklep mogą być objęte gwarancją udzieloną przez producenta Produktu bądź dystrybutora.
  6. W wypadku produktów objętych gwarancją, informacja dotycząca istnienia i treści gwarancji jest każdorazowo prezentowana na Stronie Internetowej Sklepu.
  7. Wzór formularza reklamacyjnego znajduje się w zakładce do pobrania.

Rozwiązanie umowy (nie dot. Zamówień/umów sprzedaży)

  1. Każda ze stron może rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w każdym czasie i bez podania przyczyny, z zastrzeżeniem zachowania praw nabytych przez drugą Stronę przed rozwiązaniem ww. Umowy i postanowień ponizej.
  2. Klient, który dokonał Rejestracji rozwiązuje umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną, poprzez zgłoszenie Sklepowi żądania usunięcia konta Klienta, przy użyciu dowolnego środka komunikacji na odległość, umożliwiającego zapoznanie się Sklepu z oświadczeniem woli Klienta.
  3. Sklep wypowiada umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną poprzez wysłanie do Klienta stosownego oświadczenia woli na adres poczty elektronicznej podany przez klienta podczas rejestracji konta w Sklepie.

Zmiana Regulaminu

  1. Sklep zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu. Zmiany będą obowiązywać po 14 dniach od daty opublikowania ich na stronie Sklepu.
  2. W przypadku zmiany Regulaminu, wprowadzone zmiany widoczne będą na stronie internetowej Sklepu przez 14 dni, a  każdy zarejestrowany Klient zostanie poinformowany przez Sklep poprzez przesłanie na adres poczty elektronicznej, wskazany przez Klienta
   w formularzu rejestracyjnym, o zmianach, które nastąpiły w Regulaminie.
  3. W przypadku, gdy zarejestrowany Klient, nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest on zawiadomić o tym fakcie Sklep w ciągu 14 dni od daty poinformowania o zmianie Regulaminu.
  4. Zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych Klienta będącego jednocześnie konsumentem i korzystającym ze Sklepu internetowego przed dniem wejścia
   w życie zmian, w szczególności zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na już złożone Zamówienia, zawarte lub wykonane Umowy.

Postanowienia końcowe.

  1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie obowiązują przepisy prawa polskiego.
  2. Każdy Klient może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji
   i dochodzenia roszczeń. W tym zakresie możliwe jest skorzystanie przez Klienta z mediacji. Listy stałych mediatorów oraz istniejących ośrodkach mediacyjnych przekazywane są
   i udostępniane przez Prezesów właściwych Sądów Okręgowych.
  3. Klient może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem, a Sklepem, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów

  Treść niniejszego regulaminu obowiązuje od dnia 12.10.2015 r.

 sklep